தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

201-210

 • 201-210

  201
  'ivar yAr?' enkuvaiAyin, ivarE,
  UruTan iravalarkku aruLi, tEruTan
  mullaikku Itta cellA n'al icai,
  paTu maNi yAnai, paRampin kOmAn
  5
  n'eTu mAp pAri makaLir; yAnE
  tan'tai tOzan; ivar en makaLir;
  an'taNan, pulavan, koNTu van'tananE.
  n'IyE, vaTapAl munivan taTavinuL tOnRi,
  cempu punain'tu iyaRRiya cEN n'eTum puricai,
  10
  uvarA Ikai, tuvarai ANTu,
  n'ARpattonpatu vazimuRai van'ta
  vELiruL vELE! viRal pOr aNNal!
  tAr aNi yAnaic cETTu irug kOvE!
  AN kaTan uTaimaiyin, pAN kaTan ARRiya
  15
  oliyaR kaNNip pulikaTi mAal!
  yAn tara, ivaraik koNmati! vAn kavittu
  irug kaTal uTutta iv vaiyakattu, arun' tiRal
  pon paTu mAl varaik kizava! ven vEl
  uTalun'ar uTkum tAnai,
  20
  keTal arugkuraiya n'ATu kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pAri makaLirai irugkOvELuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

  202
  veTcik kAnattu vETTuvar ATTa,
  kaTci kANAk kaTamA n'al ERu
  kaTaRu maNi kiLara, citaRu pon miLira,
  kaTiya katazum n'eTu varaip paTappai
  5
  venRi n'ilaiiya vizup pukaz onRi,
  iru pAl peyariya uru kezu mUtUr,
  kOTi pala aTukkiya poruL n'umakku utaviya
  n'ITu n'ilai araiyattuk kETum kEL, ini:
  n'un'tai tAyam n'iRaivuRa eytiya
  10
  oliyal kaNNip pulikaTi mAal!
  n'um pOl aRivin n'umaruL oruvan
  pukazn'ta ceyyuL kazAattalaiyai
  ikazn'tatan payanE; iyal tEr aNNal!
  evvi tol kuTip paTIiyar, maRRu, 'ivar
  15
  kai vaN pAri makaLir' enRa en
  tERRAp puncol n'ORRicin; peruma!
  viTuttanen; velIiyar, n'in vElE! aTukkattu,
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
  mAt takaTTu oL vI tAya tuRukal
  20
  irum puli varip puRam kaTukkum
  perug kal vaippin n'ATu kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  irugkOvEL pArimakaLiraik koLLAnAka, kapilar pATiyatu.

  203
  'kazin'tatu pozin'tu' ena vAn kaNmARinum,
  'tollatu viLain'tu' ena n'ilam vaLam karappinum,
  ellA uyirkkum illAl, vAzkkai;
  'innum tam' ena emmanOr irappin,
  5
  'munnum koNTir' ena, n'ummanOr maRuttal
  innAtu amma; iyal tEr aNNal!
  illatu n'irappal ARRAtOrinum,
  uLLi varun'ar n'acai izappOrE;
  anaiyaiyum allai, n'IyE; onnAr
  10
  Ar eyil avarkaTTAkavum, 'n'umatu' enap
  pAN kaTan iRukkum vaLLiyOy!
  pUN kaTan, en'tai! n'I iravalarp puravE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn pAmuLUr eRin'ta n'eytalagkAnal iLaj cETcenniyai Un poti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

  204
  'I' ena irattal izin'tanRu; atan etir,
  'IyEn' enRal ataninum izin'tanRu;
  'koL' enak koTuttal uyarn'tanRu; atan etir,
  'koLLEn' enRal ataninum uyarn'tanRu;
  5
  teN n'Irp parappin imiz tiraip perug kaTal
  uNNAr Akupa, n'Ir vETTOrE;
  Avum mAvum cenRu uNa, kalagki,
  cERRoTu paTTa ciRumaittuAyinum,
  uNn'Ir marugkin atar pala Akum;
  10
  puLLum pozutum pazittal allatai,
  uLLic cenROrp paziyalar; atanAl
  pulavEn vAziyar, Ori! vicumpil
  karuvi vAnam pOla
  varaiyAtu curakkum vaLLiyOy! n'innE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  valvil Oriyaik kazaitinyAnaiyAr pATiyatu.

  205
  muRRiya tiruvin mUvar Ayinum,
  peTpinRu Ital yAm vENTalamE;
  viRal cinam taNin'ta virai parip puravi
  uRuvar cel cArvu Aki, ceRuvar
  5
  tAL uLam taputta vAL miku tAnai,
  veL vI vElik kOTaip porun'a!
  ciRiyavum periyavum puzai keTa vilagkiya
  mAn kaNam tolaicciya kaTu vicaik kata n'Ay,
  n'On cilai, vETTuva! n'Oy ilaiyAkuka!
  10
  Ar kali yANart tarIiya, kAl vIzttu,
  kaTalvayin kuzIiya aNNal am koNmU
  n'Ir inRu peyarAvAgku, tEroTu
  oLiRu maruppu En'tiya cemmal
  kaLiRu inRu peyarala, paricilar kaTumpE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kaTiya n'eTuvETTuvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  206
  vAyilOyE! vAyilOyE!
  vaLLiyOr cevimutal vayagkumozi vitti, tAm
  uLLiyatu muTikkum uranuTai uLLattu
  varicaikku varun'tum ip paricil vAzkkaip
  5
  paricilarkku aTaiyA vAyilOyE!
  kaTumAn tOnRal n'eTumAn ajci
  tan aRiyalankol? en aRiyalankol?
  aRivum pukazum uTaiyOr mAyn'tena,
  vaRun' talai ulakamum anRE; atanAl,
  10
  kAvinem kalanE; curukkinem kalappai;
  maram kol taccan kai val ciRAar
  mazuvuTaik kATTakattu aRRE
  et ticaic celinum, at ticaic cORE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajci paricil n'ITTittAnai auvaiyAr pATiyatu.

  207
  ezu ini, n'ejcam! celkam; yArO,
  paruku anna vETkai ilvazi,
  arukil kaNTum aRiyAr pOla,
  akam n'aka vArA mukan azi paricil
  5
  tAL ilALar vELAr allar?
  'varuka' ena vENTum varicaiyOrkkE
  peritE ulakam; pENun'ar palarE;
  mILi munpin ALi pOla,
  uLLam uL avin'tu aTagkAtu, veLLena
  10
  n'OvAtOnvayin tiragki,
  vAyA van kanikku ulamaruvOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  veLimAn tujciya pin, avan tampi iLa veLimAnai, 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

  208
  'kunRum malaiyum pala pin oziya,
  van'tanen, paricil koNTanen celaRku' ena
  n'inRa en n'ayan'tu aruLi, 'Itu koNTu,
  Igkanam celka, tAn' ena, ennai
  5
  yAgku aRin'tananO, tAgku arug kAvalan?
  kANAtu Itta ip poruTku yAn Or
  vANikap paricilan allen; pENi,
  tinai anaittuAyinum, initu avar
  tuNai aLavu aRin'tu, n'alkinar viTinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyuzaic cenRa perujcittiranAraik kANAtu,'itu koNTu celka!' enRu avan paricil koTuppak koLLAtu, avar colliyatu.

  209
  poykai n'Arai pOrvil cEkkum
  n'eytal am kazani, n'el ari tozuvar
  kUmpu viTu meN piNi avizn'ta Ampal
  akal aTai ariyal mAn'ti, teN kaTal
  5
  paTu tirai in cIrp pANi tUgkum
  men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
  pal kani n'acaii, alku vicumpu ukan'tu,
  peru malai viTarakam cilampa munni,
  pazanuTaip peru maram tIrn'tena, kaiyaRRu,
  10
  peRAtu peyarum puLLinam pOla, n'in
  n'acai tara van'tu, n'in icai n'uval paricilen
  vaRuviyEn peyarkO? vAL mEmpaTun'a!
  IyAy Ayinum, iragkuven allEn;
  n'Oy ilai Akumati; peruma! n'ammuL
  15
  kuRu n'aNi kANkuvatAka n'ALum,
  n'aRum pal olivarum katuppin, tE mozi,
  teriizai makaLir pANi pArkkum
  peru varai anna mArpin,
  ceru vej cEey! n'in makiz irukkaiyE!
  tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  mUvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  210
  manpatai kAkkum n'in puraimai n'OkkAtu,
  anpu kaN mARiya aRan il kATciyoTu,
  n'ummanOrum maRRu inaiyar Ayin,
  emmanOr ivaN piRavalar mAtO;
  5
  ceyir tIr koLkai em veg kAtali
  uyir ciRitu uTaiyaL Ayin, emvayin
  uLLAtu iruttalO aritE; atanAl,
  'aRan il kURRam tiRan inRu tuNiyap
  piRan Ayinankol? iRIiyar, en uyir!' ena
  10
  n'uvalvuRu ciRumaiyaL pala pulan'tu uRaiyum
  iTukkaN manaiyOL tIriya, in' n'ilai
  viTuttEn; vAziyar, kurucil! utuk kAN:
  avala n'ejcamoTu celval n'iR kaRuttOr
  arug kaTi munai araN pOlap
  15
  perug kaiyaRRa en pulampu mun'tuRuttE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn kuTakkOc cEral irumpoRai paricil n'ITTittAnaip perug kunRUr kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:14:21(இந்திய நேரம்)