தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

61-70

 • 61-70

  61
  koNTaik kUzait taN tazaik kaTaiciyar
  ciRu mAN n'eytal AmpaloTu kaTkum,
  malagku miLir, ceRuvin taLampu taTin'tu iTTa
  pazana vALaip parUuk kaN tuNiyal
  5
  putu n'el veN cORRuk kaNNuRai Aka,
  vilAp puTai marugku vicippa mAn'ti,
  n'ITu katirk kazanic cUTu taTumARum
  van kai vinaijar pun talaic ciRAar
  tegku paTu viyan pazam munaiyin, tan'taiyar
  10
  kuRaikkaN n'eTum pOr ERi, vicaittu ezun'tu
  cezug kOL peNNaip pazam toTa muyalum,
  vaikal yANar, n'al n'ATTup porun'an,
  eHku viLagku taTak kai iyal tErc cenni,
  cilait tAr akalam malaikkun'ar uLar enin,
  15
  tAm aRikuvar tamakku uRuti; yAm avan
  ezu uRaz tiNi tOL vazu inRu malain'tOr
  vAzak kaNTanRum ilamE; tAzAtu,
  tirun'tu aTi porun'ta vallOr
  varun'tak kANTal, ataninum ilamE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cOzan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'alagkiLLi cET cenniyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  62
  varu tAr tAgki, amar mikal yAvatu?
  porutu ANTu ozin'ta main'tar puN toTTu,
  kuruti ceg kaik kUn'tal tITTi,
  n'iRam kiLar uruvin pEeyp peNTir
  5
  eTuttu eRi anan'tal paRaic cIr tUgka,
  parun'tu arun'tuRRa tAnaiyoTu, ceru munin'tu,
  aRattin maNTiya maRap pOr vEn'tar
  tAm mAyn'tanarE; kuTai tuLagkinavE;
  uraicAl ciRappin muraicu ozin'tanavE;
  10
  pal n'URu aTukkiya vERu paTu paij jilam
  iTam keTa INTiya viyan kaN pAcaRai,
  kaLam koLaRku uriyOr inRi, teRuvara,
  uTan vIzn'tanRAl, amarE; peNTirum
  pAcaTaku micaiyAr, pani n'Ir mUzkAr,
  15
  mArpakam porun'ti Agku amain'tanarE;
  vATAp pUvin, imaiyA n'ATTattu,
  n'ARRa uNavinOrum ARRa
  arum peRal ulakam n'iRaiya
  virun'tu peRRanarAl; polika, n'um pukazE!
  tiNai tumpai; tuRai tokai n'ilai.
  cEramAn kuTakkO n'eTujcEralAtanum, cOzan vER pal taTakkaip peruviRaRkiLLiyum, pOrppuRattup porutu vIzn'tAraik kazAttalaiyAr pATiyatu.

  63
  enaip pal yAnaiyum ampoTu tuLagki,
  viLaikkum vinai inRip paTai ozin'tanavE;
  viRal pukaz mANTa puravi ellAm
  maRat takai main'taroTu ANTup paTTanavE;
  5
  tEr tara van'ta cAnROr ellAm,
  tOl kaN maRaippa, orugku mAyn'tanarE;
  vicittu vinai mANTa mayirk kaN muracam,
  poRukkun'ar inmaiyin, irun'tu viLin'tanavE;
  cAn'tu amai mArpil n'eTu vEl pAyn'tena,
  10
  vEn'tarum porutu, kaLattu ozin'tanar; iniyE,
  en AvatukoltAnE kazani
  Ampal vaLLit toTik kai makaLir
  pAcaval mukki, taN punal pAyum,
  yANar aRAa vaippin
  15
  kAmar kiTakkai avar akan talai n'ATE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avarai ak kaLattil paraNar pATiyatu.

  64
  n'al yAz, AkuLi, patalaiyoTu curukki,
  cellAmOtil cil vaLai viRali!
  kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
  vicumpu ATu eruvai pacun' taTi taTuppa,
  5
  pakaip pulam marIiya takaip peruj ciRappin
  kuTumik kOmAR kaNTu,
  n'eTu n'Irp puRkai n'Ittanam varaRkE?
  tiNai pATAN tiNai; tuRai viRaliyARRuppaTai.
  pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTumpalliyattanAr pATiyatu.

  65
  maN muzA maRappa, paN yAz maRappa,
  irug kaN kuzici kavizn'tu izutu maRappa,
  curumpu Ar tERal cuRRam maRappa,
  uzavar Otai maRappa, vizavum
  5
  akaluL AgkaN cIRUr maRappa,
  uvavut talaivan'ta peru n'AL amaiyattu,
  iru cuTar tammuL n'Okki, oru cuTar
  punkaN mAlai malai maRain'tAgku,
  tan pOl vEn'tan munpu kuRittu eRin'ta
  10
  puRap puN n'ANi, maRat takai mannan
  vAL vaTakkirun'tanan; Igku,
  n'AL pOl kaziyala, jAyiRRup pakalE.
  tiNai potuviyal; tuRai kaiyaRu n'ilai.
  cEramAn peruj cEralAtan cOzan karikAR peruvaLattAnOTu porutu, puRap puN n'ANi, vaTakkirun'tAnaik kazAttalaiyAr pATiyatu.

  66
  n'aLi iru mun'n'Ir n'AvAy OTTi,
  vaLi tozil ANTa uravOn maruka!
  kaLi iyal yAnaik karikAlvaLava!
  cenRu, amark kaTan'ta n'in ARRal tOnRa
  5
  venROy! n'inninum n'allan anRE
  kali koL yANar veNNip paRan'talai,
  mikap pukaz ulakam eyti,
  puRap puN n'ANi, vaTakkirun'tOnE?
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cOzan karikAR peruvaLattAnai veNNik kuyattiyAr pATiyatu.

  67
  annac cEval! annac cEval!
  ATu koL venRi aTu pOr aNNal
  n'ATu talai aLikkum oL mukam pOla,
  kOTu kUTu matiyam mukiz n'ilA viLagkum
  5
  maiyal mAlai, yAm kaiyaRupu inaiya,
  kumariam perun' tuRai ayirai mAn'ti,
  vaTamalaip peyarkuvaiAyin, iTaiyatu
  cOza n'al n'ATTup paTinE, kOzi
  uyar n'ilai mATattu, kuRumpaRai acaii,
  10
  vAyil viTAtu kOyil pukku, em
  perug kOk kiLLi kETka, 'irum picir
  An'tai aTiyuRai' eninE, mANTa n'in
  inpuRu pETai aNiya, tan
  anpuRu n'an kalam n'alkuvan n'inakkE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  kOpperuj cOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

  68
  uTumpu urittanna enpu ezu marugkin
  kaTumpin kaTum paci kaLaiyun'ark kANAtu,
  cil cevittu Akiya kELvi n'on'tu n'on'tu,
  Igku evan ceytiyO? pANa! 'pUN cuman'tu,
  5
  am pakaTTu eziliya cem poRi Akattu
  menmaiyin makaLirkku vaNagki, vanmaiyin
  ATavarp piNikkum pITu kezu n'eTun' takai,
  puniRu tIr kuzavikku iliRRu mulai pOlac
  curan'ta kAviri maram kol mali n'Ir
  10
  manpatai purakkum n'al n'ATTup porun'an,
  uTpakai oru tiRam paTTena, puT pakaikku
  EvAn Akalin, cAvEm yAm' ena,
  n'IgkA maRavar vIgku tOL puTaippa,
  taNi paRai aRaiyum aNi koL tEr vazi,
  15
  kaTug kaL parukun'ar n'aTugku kai ukutta
  n'aRuj cERu ATiya vaRun' talai yAnai
  n'eTu n'akar varaippil paTu muzA Orkkum
  uRan'taiyOnE kurucil;
  piRan kaTai maRappa, n'alkuvan, celinE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
  cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  69
  kaiyatu, kaTan n'iRai yAzE; meyyatu,
  puravalar inmaiyin paciyE; araiyatu,
  vERRu izai n'uzain'ta vEr n'anai citAar
  Ompi uTutta uyaval pANa!
  5
  pUTkai illOn yAkkai pOlap
  perum pullenRa irum pEr okkalai;
  vaiyakam muzutuTan vaLaii, paiyena
  ennai vinavuti Ayin, mannar
  aTu kaLiRu uyavum koTi koL pAcaRai,
  10
  kurutip parappin kOTTu mA tolaicci,
  pulAk kaLam ceyta kalAat tAnaiyan
  piRagku n'ilai mATattu uRan'taiyOnE;
  porun'arkku Okkiya vElan, oru n'ilaip
  pakaip pulam paTartalum uriyan; takait tAr
  15
  oL eri puraiyum uru kezu pacum pUN
  kiLLi vaLavaR paTarkuvai Ayin,
  n'eTug kaTai n'iRRalum ilaiyE; kaTum pakal
  tEr vIcu irukkai Ara n'Okki,
  n'I avaR kaNTa pinRai, pUvin
  20
  ATu vaNTu imirAt tAmarai
  cUTAyAtal ataninum ilaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

  70
  tEem tIm toTaic cIRiyAzp pANa!
  'kayattu vAz yAmai kAz kOttanna
  n'uN kOl takaitta teN kaN mAk kiNai
  iniya kANka; ivaN taNika' enak kURi;
  5
  vinaval AnA mutu vAy iravala!
  taiit tigkaL taN kayam pOla,
  koLakkoLak kuRaipaTAk kUzuTai viyal n'akar,
  aTutI allatu cuTutI aRiyAtu;
  iru marun'tu viLaikkum n'al n'ATTup porun'an,
  10
  kiLLi vaLavan n'al icai uLLi,
  n'ARRa n'ATTattu aRu kAl paRavai
  ciRu veL Ampal jAgkar Utum
  kai vaL Ikaip paNNan ciRukuTip
  pAtiri kamazum Oti, oL n'utal,
  15
  in n'akai viRaliyoTu menmela iyalic
  celvaiAyin, celvai Akuvai;
  viRaku oy mAkkaL pon peRRannatOr
  talaippATu anRu, avan Ikai;
  n'inaikka vENTA; vAzka, avan tALE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:12:34(இந்திய நேரம்)