தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

241-250

 • 241-250

  241
  'tiN tEr iravalarkku, Itta, taN tAr,
  aNTiran varUum' enna, oN toTi
  vaccirat taTak kai n'eTiyOn kOyiluL,
  pOrppuRu muracam kaRagka,
  5
  Arppu ezun'tanRAl, vicumpinAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

  242
  iLaiyOr cUTAr; vaLaiyOr koyyAr;
  n'al yAz maruppin mella vAgki,
  pANan cUTAn; pATini aNiyAL;
  ANmai tOnRa ATavark kaTan'ta
  5
  val vEl cAttan mAyn'ta pinRai
  mullaiyum pUttiyO, ollaiyUr n'ATTE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ollaiyUr kizAn makan perujcAttanaik kuTavAyiR kIrattanAr pATiyatu.

  243
  ini n'inain'tu irakkam AkinRu: tiNi maNal
  ceyvuRu pAvaikkuk koy pUt taii,
  taN kayam ATum makaLiroTu kai piNain'tu,
  tazuvuvazit tazIi, tUgkuvazit tUgki,
  5
  maRai enal aRiyA mAyam il AyamoTu
  uyar cinai marutat tuRai uRat tAzn'tu,
  n'Ir n'aNip paTi kOTu ERi, cIr mika,
  karaiyavar maruLa, tiraiakam pitira,
  n'eTu n'Irk kuTTattut tuTumenap pAyn'tu,
  10
  kuLittu maNal koNTa kallA iLamai
  aLitOtAnE! yANTu uNTu kollO
  toTit talai vizut taNTu UnRi, n'aTukkuRRu,
  irum iTai miTain'ta cila col
  peru mUtALarEm Akiya emakkE?
  tiNaiyum tuRaium avai.
  toTit talai vizuttaNTinAr pATiyatu.

  244
  pANar cenniyum vaNTu cenRu UtA;
  viRaliyar munkaiyum toTiyin poliyA;
  iraval mAkkaLum... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  245
  yAgkup perituAyinum, n'Oy aLavu enaittE,
  uyir cekukkallA matukaittu anmaiyin?
  kaLLi pOkiya kaLari marugkin
  veLLiTaip pottiya viLai viRaku Imattu,
  5
  oL azal paLLip pAyal cErtti,
  jAgkar mAyn'tanaL, maTan'tai;
  innum vAzval; en itan paNpE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn kOTTampalattut tujciya mAkkOtai tan perugkOppeNTu tujciya kAlaic colliya pATTu.

  246
  pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
  'celka' enac collAtu, 'ozika' ena vilakkum,
  pollAc cUzccip pal cAnRIrE!
  aNil varik koTug kAy vAL pOzn'tiTTa
  5
  kAz pOl n'al viLar n'aRu n'ey tINTAtu,
  aTai iTaik kiTan'ta kai pizi piNTam,
  veL eL cAn'toTu, puLip peytu aTTa
  vELai ven'tai, valci Aka,
  paral pey paLLip pAy inRu vatiyum
  10
  uyaval peNTirEm allEm mAtO;
  perug kATTup paNNiya karug kOTTu Imam
  n'umakku aritAkuka tilla; emakku em
  perun' tOL kaNavan mAyn'tena, arumpu aRa
  vaL itaz avizn'ta tAmarai
  15
  n'aL irum poykaiyum tIyum OraRRE!
  tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
  pUta pANTiyan tEvi perugkOppeNTu tIp pAyvAL colliyatu.

  247
  yAnai tan'ta muLi mara viRakin
  kAnavar pottiya jeli tI viLakkattu,
  maTa mAn peru n'irai vaiku tuyil eTuppi,
  man'ti cIkkum aNagkuTai munRilil,
  5
  n'Ir vAr kUn'tal irum puRam tAza,
  pEr ajark kaNNaL, perug kATu n'Okki,
  terumarum amma tAnE tan kozun'an
  muzavu kaN tuyilAk kaTiyuTai viyal n'akarc
  ciRu n'ani tamiyaL Ayinum,
  10
  in uyir n'aTugkum tan iLamai puRagkoTuttE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avaL tIp pAyvALaik kaNTu maturaip pErAlavAyAr colliyatu.

  248
  aLiyatAmE, ciRu veL Ampal!
  iLaiyamAkat tazai AyinavE;
  iniyE, peru vaLak kozun'an mAyn'tena, pozutu maRuttu,
  innA vaikal uNNum
  5
  allip paTUum pul AyinavE.
  tiNai atu; tuRai tApata n'ilai.
  .......................... okkUr mAcAttanAr pATiyatu.

  249
  katir mUkku Aral kIz cERRu oLippa,
  kaNaik kOTTu vALai mIn'Irp piRaza,
  erip pUm pazanam n'erittu uTan valaijar
  arik kural taTAriyin yAmai miLira,
  5
  panai n'ukumpu anna cinai mutir varAloTu,
  uRaz vEl anna oN kayal mukakkum,
  akal n'ATTu aNNal pukAvE, n'erun'aip
  pakal iTam kaNNip palaroTum kUTi,
  oruvazippaTTanRu; mannE! inRE,
  10
  aTagkiya kaRpin, Ay n'utal maTan'tai,
  uyar n'ilai ulakam avan puka,.... vari
  n'IRu ATu cuLakin cIRiTam n'Ikki,
  azutal AnAk kaNNaL,
  mezukum, Appi kaN kaluz n'IrAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ....................tumpi cEr kIranAr pATiyatu.

  250
  kuy kural malin'ta kozun' tuvai aTicil
  iravalart taTutta vAyil, puravalar
  kaNNIrt taTutta taN n'aRum pan'tar,
  kUn'tal koytu, kuRun' toTi n'Ikki,
  5
  alli uNavin manaiviyoTu, iniyE
  pullenRanaiyAl vaLam kezu tiru n'akar!
  vAn cORu koNTu tIm pAl vENTum
  munittalaip putalvar tan'tai
  tanit talaip perug kATu munniya pinnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...................tAyagkaNNiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:14:52(இந்திய நேரம்)