தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Karan'tai-karan'tai

 • karan'tai

  259
  ERuTaip peru n'irai peyartara, peyarAtu,
  ilai putai perug kATTut talai karan'tu irun'ta
  val vil maRavar oTukkam kANAy;
  cellal, cellal; ciRakka, n'in uLLam,
  5
  muruku meyp paTTa pulaitti pOlat
  tAvupu teRikkum AnmEl
  puTai ilagku oL vAL punai kazalOyE!
  tiNai karan'tai; tuRai ceru malaital; piLLaip peyarcciyum Am.
  .......................kOTai pATiya perumpUtanAr pATiyatu.

  260
  vaLarat toTinum, vauvupu tirin'tu,
  viLari uRutarum tIm toTai n'inaiyA,
  taLarum n'ejcam talaii, manaiyOL
  uLarum kUn'tal n'Okki, kaLara
  5
  kaLLi n'Izal kaTavuL vAztti,
  paci paTu marugkulai, kacipu, kaitozAa,
  'kANalenkol?' ena vinavinai varUum
  pANa! kENmati, yANaratu n'ilaiyE:
  puravut toTuttu uNkuvaiAyinum, iravu ezun'tu
  10
  evvam koLkuvaiAyinum, iraNTum,
  kaiyuL pOlum; kaTitu aNmaiyavE
  mun Urp pUcalin tOnRi, tan Ur
  n'eTu n'irai tazIiya mILiyALar
  viTu kaNai n'Ittam tuTi puNai Aka,
  15
  venRi tan'tu, konRu kOL viTuttu,
  vaiyakam pulampa vaLaiiya pAmpin
  vai eyiRRu uyn'ta matiyin, maRavar
  kaiyakattu uyn'ta kanRuTaip pal An
  n'iraiyoTu van'ta uraiyan Aki,
  20
  uri kaLai aravam mAna, tAnE
  aritu cel ulakil cenRanan; uTampE,
  kAnac ciRRiyARRu arug karaik kAl uRRu,
  kampamoTu tuLagkiya ilakkam pOla,
  ampoTu tuLagki ANTu ozin'tanRE;
  25
  uyar icai veRuppat tOnRiya peyarE,
  maTamcAl majjai aNi mayir cUTTi,
  iTam piRar koLLAc ciRu vazi,
  paTam cey pan'tark kal micaiyatuvE.
  tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai; pANpATTum Am.
  ......................vaTamOtag kizAr pATiyatu.

  261
  an'tO! en'tai aTaiyAp pEr il!
  vaNTu paTu n'aRavin taNTA maNTaiyoTu
  varaiyAp peruj cORRu muri vAy muRRam,
  veRRu yARRu ampiyin eRRu? aRRu Akak
  5
  kaNTanen, manRa; cOrka, en kaNNE;
  vaiyam kAvalar vaLam kezu tiru n'akar,
  maiyal yAnai ayAvuyirttanna
  n'ey ulai corin'ta mai Un Ocai
  putukkaN mAkkaL cetukkaN Arap
  10
  payan'tanai, mannAl, munnE! iniyE
  pal A tazIiya kallA val vil
  uzaik kural kUkai azaippa ATTi,
  n'Aku mulai anna n'aRum pUg karan'tai
  viraku aRiyALar marapin cUTTa,
  15
  n'irai ivaN tan'tu, n'aTukal Akiya
  ven vEl viTalai inmaiyin pulampi,
  koym mazit talaiyoTu kaimmaiyuRak kalagkiya
  kazi kala makaTUup pOlap
  pullenRanaiyAl, pal aNi izan'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  .....................AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

  263
  perug kaLiRRu aTiyin tOnRum oru kaN
  irum paRai iravala! cERiAyin,
  tozAtanai kazital Ompumati; vazAtu,
  vaNTu mEmpaTUum, iv vaRan'ilai ARE
  5
  pal At tiraL n'irai peyartarap peyartan'tu,
  kallA iLaiyar n'Igka n'IgkAn,
  vil umiz kaTug kaNai mUzka,
  kol punal ciRaiyin vilagkiyOn kallE.
  tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRun'ilai.
  ......................................................................

  264
  paraluTai marugkin patukkai cErtti,
  maral vakun'tu toTutta cem pUg kaNNiyoTu,
  aNi mayil pIli cUTTi, peyar poRittu,
  ini n'aTTanarE, kallum; kanRoTu
  5
  kaRavai tan'tu pakaivar OTTiya
  n'eTun'takai kazin'tamai aRiyAtu,
  inRum varumkol, pANaratu kaTumpE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ....................uRaiyUr iLampon vANikanAr pATiyatu.

  265
  Ur n'ani iRan'ta pAr mutir paRan'talai,
  Ogku n'ilai vEgkai oL iNar n'aRu vIp
  pOn'tai am tOTTin punain'tanar toTuttu,
  pal An kOvalar paTalai cUTTa,
  5
  kal AyinaiyE kaTu mAn tOnRal!
  vAn ERu puraiyum n'in tAL n'izal vAzkkaip
  paricilar celvam anRiyum, viri tArk
  kaTum pakaTTu yAnai vEn'tar
  oTugkA venRiyum, n'innoTu celavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ......................cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun' tumpiyAr pATiyatu.

  270
  pal mIn imaikkum mAka vicumpin
  iragku muracin, inamcAl yAnai,
  n'ilam tava uruTTiya n'EmiyOrum
  camagkaN kUTit tAm vETpavvE
  5
  n'aRu virai tuRan'ta n'ARA n'arait talaic
  ciRuvar tAyE! pEril peNTE!
  n'OkO yAnE; n'Okkumati n'IyE;
  maRap paTai n'uvalum arik kural taNNumai
  in icai kETTa tun aru maRavar
  10
  venRi taru vETkaiyar, manRam koNmAr,
  pEr amar uzan'ta veruvaru paRan'talai,
  vizu n'avi pAyn'ta marattin,
  vAL micaik kiTan'ta ANmaiyOn tiRattE.
  tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRu n'ilai.
  (kaNTAr tAykkuc colliyatu)
  kazAttalaiyAr pATiyatu.

  286
  veLLai veL yATTuc ceccai pOlat
  tan Oranna iLaiyar iruppa,
  palar mItu n'ITTiya maNTai en ciRuvanaik
  kAl kazi kaTTilil kiTappi,
  5
  tU veL aRuvai pOrppittilatE!
  tiNai karan'tai; tuRai vEttiyal.
  auvaiyAr pATiyatu.

  287
  tuTi eRiyum pulaiya!
  eRi kOl koLLum izicina!
  kAlam mAriyin ampu taippinum,
  vayal keNTaiyin vEl piRazinum,
  5
  polam punai OTai aNNal yAnai
  ilagku vAl maruppin n'uti maTuttu UnRinum,
  OTal cellAp pITuTaiyALar
  n'eTu n'Irp poykaip piRaziya vALai
  n'elluTai n'eTu n'akark kUTTumutal puraLum,
  10
  taNNaTai peRutal yAvatu? paTinE,
  mAcu il makaLir manRal n'anRum,
  uyar n'ilai ulakattu, n'ukarpa; atanAl
  vampa vEn'tan tAnai
  impar n'inRum kANTirO, varavE!
  tiNai karan'tai; tuRai n'INmozi.
  cAttan'taiyAr pATiyatu.

  290
  ivaRku Ittu uNmati, kaLLE; cinap pOr
  inak kaLiRRu yAnai, iyal tErk kurucil!
  n'un'tai tan'taikku ivan tan'tai tan'tai,
  eTuttu eRi jATpin imaiyAn, taccan
  5
  aTuttu eRi kuRaTTin, n'inRu mAyn'tananE;
  maRap pukaz n'iRain'ta main'tinOn ivanum,
  uRaippuzi Olai pOla,
  maRaikkuvan peruma! n'iR kuRittu varu vElE.
  tiNai karan'tai; tuRai kuTin'ilai uraittal.
  auvaiyAr pATiyatu.

  291
  ciRAaar! tuTiyar! pATu val makAaar!
  tU veL aRuvai mAyOR kuRuki,
  irum puL pUcal Ompumin; yAnum,
  viLarik koTpin, veL n'ari kaTikuven;
  5
  en pOl peru vituppuRuka, vEn'tE
  konnum cAtal veyyORkut tan talai
  maNi maruL mAlai cUTTi, avan talai
  oru kAz mAlai tAn malain'tananE!
  tiNai atu; tuRai vEttiyal.
  n'eTugkazuttup paraNar pATiyatu.

  298
  emakkE kalagkal tarumE; tAnE
  tERal uNNum mannE; n'anRum
  innAn manRa vEn'tE, iniyE
  n'ErAr Ar eyil muRRi,
  5
  vAy maTittu uraRi, 'n'I mun'tu' ennAnE.
  tiNai karan'tai; tuRai n'eTumozi.
  AliyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:03:10(இந்திய நேரம்)