தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

1-10

 • 1-10

  1
  kaNNi kAr n'aRug konRai; kAmar
  vaNNa mArpin tArum konRai:
  Urti vAl veL ERE; ciRan'ta
  cIr kezu koTiyum av ERu enpa:
  5
  kaRai miTaRu aNiyalum aNin'tanRu; ak kaRai
  maRai n'avil an'taNar n'uvalavum paTumE:
  peN uru oru tiRan AkinRu; av urut
  tannuL aTakkik karakkinum karakkum:
  piRai n'utal vaNNam AkinRu; ap piRai
  10
  patineN kaNanum Ettavum paTumE
  ellA uyirkkum Emam Akiya,
  n'Ir aRavu aRiyAk karakattu,
  tAz caTaip polin'ta, arun' tavattORkE.
  kaTavuL vAzttu.
  pAratam pATiya perun'tEvanAr pATiyatu.

  2
  maN tiNin'ta n'ilanum,
  n'ilan En'tiya vicumpum,
  vicumpu taivaru vaLiyum,
  vaLit talaiiya tIyum,
  5
  tI muraNiya n'Irum, enRAgku
  aim perum pUtattu iyaRkai pOla
  pORRArp poRuttalum, cUzcciyatu akalamum,
  valiyum, teRalum, aLiyum, uTaiyOy!
  n'in kaTal piRan'ta jAyiRu peyarttum n'in
  10
  veN talaip puNarik kuTa kaTal kuLikkum,
  yANar vaippin, n'al n'ATTup porun'a!
  vAna varampanai! n'IyO, peruma!
  alagku uLaip puravi aivaroTu cinaii,
  n'ilam talaikkoNTa polam pUn' tumpai
  15
  Ir aimpatinmarum porutu, kaLattu oziya,
  peruj cORRu miku patam varaiyAtu koTuttOy!
  pAal puLippinum, pakal iruLinum,
  n'Aal vEta n'eRi tiriyinum,
  tiriyAc cuRRamoTu muzutu cEN viLagki,
  20
  n'aTukkinRi n'iliyarO attai aTukkattu,
  ciRu talai n'avvip perug kaN mAp piNai,
  an'ti an'taNar arug kaTan iRukkum
  mut tI viLakkin, tujcum
  poR kOTTu imayamum, potiyamum, pOnRE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; vAzttiyalum Am.
  cEramAn peruj cORRu utiyaj cEralAtanai murajciyUr muTin'AkarAyarpATiyatu.

  3
  uvavu mati uruvin Ogkal veN kuTai
  n'ilavuk kaTal varaippin maNNakam n'izaRRa,
  Ema muracam izumena muzagka,
  n'Emi uytta n'Ee n'ejcin,
  5
  tavirA Ikai, kavuriyar maruka!
  ceyir tIr kaRpin cEyizai kaNava!
  pon OTaip pukar aNi n'utal,
  tun arun' tiRal, kamaz kaTAattu,
  eyiRu paTaiyAka eyiR katavu iTAa,
  10
  kayiRu piNikkoNTa kaviz maNi marugkin,
  perug kai, yAnai irum piTart talai irun'tu,
  marun'tu il kURRattu arun' tozil cAyAk
  karug kai oL vAT perumpeyar vazuti!
  n'ilam peyarinum, n'in col peyaral;
  15
  polag kazaR kAl, pular cAn'tin
  vilagku akanRa viyal mArpa!
  Ur illa, uyavu ariya,
  n'Ir illa, n'IL iTaiya,
  pArval irukkai, kavi kaN n'Okkin,
  20
  cen' toTai pizaiyA vankaN ATavar
  ampu viTa, vIzn'tOr vampap patukkai,
  tirun'tu ciRai vaLai vAyp parun'tu irun'tu uyavum
  unna maratta tun arug kavalai,
  n'in n'acai vETkaiyin iravalar varuvar atu
  25
  munnam mukattin uNarn'tu, avar
  inmai tIrttal vanmaiyAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan karug kai oLvAT perumpeyar vazutiyai irumpiTarttalaiyArpATiyatu.

  4
  vAL, valam tara, maRup paTTana
  cev vAnattu vanappup pOnRana;
  tAL, kaLam koLa, kazal paRain'tana
  koll ERRin maruppup pOnRana;
  5
  tOl, tuvaittu ampin tuLai tOnRuva,
  n'ilaikku orAa ilakkam pOnRana;
  mAvE, eRi patattAn iTam kATTa,
  kaRuz poruta cev vAyAn,
  eruttu vavviya puli pOnRana;
  10
  kaLiRu, katavu eRiyA, civan'tu, urAay,
  n'uti mazugkiya veN kOTTAn,
  uyir uNNum kURRup pOnRana;
  n'IyE, alagku uLaip parIi ivuLip
  polan' tErmicaip polivu tOnRi,
  15
  mAk kaTal n'ivan'tu ezutarum
  cej jAyiRRuk kavinai mAtO
  anaiyai AkanmARE,
  tAy il tUvAk kuzavi pOla,
  OvAtu kUum, n'in uTaRRiyOr n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
  cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip paraNar pATiyatu.

  5
  erumai anna karug kal iTai tORu,
  Anin parakkum yAnaiya, munpin,
  kAnaka n'ATanai! n'IyO, peruma!
  n'I Or Akalin, n'in onRu mozival:
  5
  aruLum anpum n'Ikki, n'IgkA
  n'irayam koLpavaroTu onRAtu, kAval,
  kuzavi koLpavarin, Ompumati!
  aLitO tAnE; atu peRal arug kuraittE.
  tiNai pATANtiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; poruNmozik kAjciyum Am.
  cEramAn karuvUr ERiya oL vAT kOp perujcEral irumpoRaiyaik kaNTa jAnRu, n'in uTampu peRuvAyAka!' ena, avanaic cenRu kaNTu, tam uTampu peRRu n'inRa n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

  6
  vaTAatu pani paTu n'eTu varai vaTakkum,
  tenAatu uru kezu kumariyin teRkum,
  kuNAatu karai poru toTu kaTaR kuNakkum,
  kuTAatu tonRu mutir pauvattin kuTakkum,
  5
  kIzatu mup puNar aTukkiya muRai mutaR kaTTin
  n'Ir n'ilai n'ivappin kIzum, mElatu
  Anilai ulakattAnum, AnAtu,
  uruvum pukazum Aki, viri cIrt
  teri kOl jaman pOla, oru tiRam
  10
  paRRal iliyarO! n'in tiRam ciRakka!
  cey vinaikku etirn'ta tevvar tEettu,
  kaTal paTai kuLippa maNTi, aTar pukarc
  ciRu kaN yAnai cevvitin Evi,
  pAcaval paTappai Ar eyil pala tan'tu,
  15
  av eyil koNTa ceyvuRu n'an kalam
  paricil mAkkaTku varicaiyin n'alki,
  paNiyiyar attai, n'in kuTaiyE munivar
  muk kaT celvar n'akar valam ceyaRkE!
  iRaijcuka, peruma! n'in cenni ciRan'ta
  20
  n'AnmaRai munivar En'tu kai etirE!
  vATuka, iRaiva! n'in kaNNi onnAr
  n'ATu cuTu kamaz pukai eRittalAnE!
  celiyar attai, n'in vekuLi vAl izai
  magkaiyar tunitta vAL mukattu etirE!
  25
  Agka, venRi ellAm venRu akattu aTakkiya
  taNTA Ikait takai mAN kuTumi!
  taN katir matiyam pOlavum, teRu cuTar
  oN katir jAyiRu pOlavum,
  manniya, peruma! n'I n'ilamicaiyAnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai vAzttiyalum Am.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyaik kAri kizAr pATiyatu.

  7
  kaLiRu kaTaiiya tAL,
  kazal urIiya tirun'tu aTi,
  kaNai porutu kavi vaN kaiyAl,
  kaN oLirvarUum kavin cApattu,
  5
  mA maRutta malar mArpin,
  tOl peyariya eRuz munpin,
  ellaiyum iravum eNNAy, pakaivar
  Ur cuTu viLakkattu azu viLik kampalaik
  koLLai mEvalai; Akalin, n'alla
  10
  illa AkupavAl iyal tEr vaLava!
  taN punal paran'ta pUcal maN maRuttu
  mInin ceRukkum yANarp
  payan tikaz vaippin piRar akan talai n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai; mazapula vajciyum Am.
  cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

  8
  vaiyam kAvalar vazimozin'tu ozuka,
  pOkam vENTi, potuc col poRAatu,
  iTam ciRitu ennum Ukkam turappa,
  oTugkA uLLattu, OmpA Ikai,
  5
  kaTan'tu aTu tAnaic cEralAtanai
  yAgkanam ottiyO? vIgku celal maNTilam!
  pozutu ena varaiti; puRakkoTuttu iRatti;
  mARi varuti; malai maRain'tu oLitti;
  akal iru vicumpinAnum
  10
  pakal viLagkutiyAl, pal katir virittE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi; pUvai n'ilaiyum Am.
  cEramAn kaTugkO vAziyAtanaik kapilar pATiyatu.

  9
  'Avum, An iyaR pArppana mAkkaLum,
  peNTirum, piNiyuTaiyIrum, pENit
  ten pula vAzn'arkku arug kaTan iRukkum
  pon pOl putalvarp peRAatIrum,
  5
  em ampu kaTi viTutum, n'um araN cErmin' ena,
  aRattu ARu n'uvalum pUTkai, maRattin
  kol kaLiRRu mImicaik koTi vicumpu n'izaRRum
  em kO, vAziya, kuTumi tam kOc
  cen' n'Irp pacum pon vayiriyarkku Itta,
  10
  mun'n'Ir vizavin, n'eTiyOn
  n'al n'Irp paHRuLi maNalinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  10
  vazipaTuvOrai val aRitIyE;
  piRar pazi kURuvOr mozi tERalaiyE;
  n'I mey kaNTa tImai kANin;
  oppa n'ATi, at taka oRutti;
  5
  van'tu, aTi porun'ti, mun'tai n'iRpin,
  taNTamum taNiti, n'I paNTaiyin peritE
  amiztu aTTu AnAk kamaz kuy aTicil
  varun'arkku varaiyA vacai il vAzkkai
  makaLir malaittal allatu, maLLar
  10
  malaittal pOkiya, cilait tAr mArpa!
  ceytu iragkA vinai, cEN viLagkum pukaz,
  n'eytalagkAnal n'eTiyOy!
  eyta van'tanam yAm; Ettukam palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'eytalagkAnal iLajcETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:11:47(இந்திய நேரம்)