தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

341-350

 • 341-350

  341
  vEn'tu kuRaiyuRavum koTAan, En'tu kOTTu
  am pUn' toTalai aNit tazai alkul,
  cem poRic cilampin iLaiyOL tan'tai,
  ezu viTTu amaitta tiN n'ilaik katavin
  5
  arai maN ijci n'AT koTi n'uTagkum
  ..........................................................................................................
  pulik kaNattu anna kaTug kaN cuRRamoTu,
  mARRam mARAn, maRaliya cinattan,
  'pUk kOL' ena Eey, kayam pukkananE;
  10
  viLagkuizaip polin'ta vELA mel iyal,
  cuNagku aNi vana mulai, avaLoTu n'ALai
  maNam puku vaikal Akutal onRO
  Ar amar uzakkiya maRam kiLar munpin,
  n'IL ilai eHkam maRutta uTampoTu
  15
  vArA ulakam pukutal onRu enap
  paTai toTTananE, kurucil; AyiTaik
  kaLiRu porak kalagkiya taN kayam pOla,
  perug kavin izappatu kollO,
  men punal vaippin it taN paNai UrE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  342
  'kAnak kAkkaik kalic ciRaku Eykkum
  mayilaik kaNNi, perun' tOL kuRumakaL,
  EnOr makaLkol ivaL?' ena vituppuRRu,
  ennoTu vinavum ven vEl n'eTun'takai!
  5
  tiru n'ayattakka paNpin ivaL n'alanE
  porun'arkku allatu, piRarkku AkAtE;
  paig kAl kokkin paku vAyp piLLai
  men cERRu aTaikarai mEyn'tu uNTataRpin,
  Aral InRa aiyavi muTTai,
  10
  kUr n'al iRavin piLLaiyoTu peRUum,
  taN paNaik kizavan ivaL tan'taiyum; vEn'tarum
  peRAamaiyin pEr amar ceytalin,
  kazi piNam piRagku pOrpu azi kaLiRu erutA,
  vAL taka vaikalum uzakkum
  15
  mATciyavar, ivaL tannaimArE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  aricil kizAr pATiyatu.

  343
  'mIn n'oTuttu n'el kuvaii,
  micai ampiyin manai maRukkun'tu,
  manaik kuvaiiya kaRi mUTaiyAl,
  kalic cummaiya karai kalakkuRun'tu;
  5
  kalam tan'ta poR paricam
  kazit tONiyAn, karai cErkkun'tu;
  malait tAramum kaTal tAramum
  talaip peytu, varun'arkku Iyum
  punal am kaLLin polan' tArk kuTTuvan
  10
  muzagku kaTal muzavin muciRi anna,
  n'alamcAl vizup poruL paNin'tu van'tu koTuppinum,
  puraiyar allOr varaiyalaL, ivaL' enat
  tan'taiyum koTAan Ayin van'tOr,
  vAyppaTa iRutta ENi AyiTai
  15
  varun'tinRu kollO tAnE parun'tu uyirttu
  iTai matil cEkkum puricai,
  paTai mayagku Ar iTai, n'eTu n'al UrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  344
  cen'n'el uNTa pain' tOTTu majjai,
  ceRi vaLai makaLir Oppalin, paRan'tu ezun'tu,
  tuRai n'aNi marutattu iRukkum UroTu,
  n'iRaicAl vizup poruL tarutal onRO
  5
  pukai paTu kUr eri parappip pakai ceytu,
  paNpu il ANmai tarutal onRO
  iraNTinuL onRu AkAmaiyO aritE,
  kAjcip panimuRi Arag kaNNi..................
  kaNi mEvan'tavaL alkul av variyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...............aTain'eTug kalviyAr pATiyatu.

  345
  kaLiRu aNaippak kalagkina, kAa,
  tEr OTat tukaL kezumina, teruvu;
  mA maRukalin mayakkuRRana, vazi;
  kalam kazAalin, tuRai kalakkuRRana;
  5
  teRal maRavar iRai kUrtalin,
  poRai malin'tu n'ilan n'eLiya,
  van'tOr palarE, vampa vEn'tar,
  piTi uyirppu anna kai kavar irumpin
  Ovu uRaz irum puRam kAval kaNNi,
  10
  karug kaN koNTa n'erugkal vem mulai,
  maiyal n'Okkin, taiyalai n'ayan'tOr
  aLiyar tAmE; ivaL tannaimArE
  celvam vENTAr, cerup pukal vENTi,
  'n'iral allOrkkut taralO il' ena;
  15
  kazip piNip palakaiyar, katuvAy vALar,
  kuzAam koNTa kurutiam pulavoTu
  kazAat talaiyar, karug kaTai n'eTu vEl
  inna maRavarttuAyinum annO!
  en Avatu koltAnE
  20
  pannal vEli ip paNai n'al UrE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  346
  piRa ..................... La pAl ena maTuttalin,
  InRa tAyO vENTAL allaL;
  kalviyen ennum, val AN ciRAan;
  olvEn allan, atu vAy Akutal
  5
  azin'tOr aziya, ozin'tOr okkal
  pENun'arp peRAatu viLiyum
  pun talaip perum pAz ceyum, ivaL n'alanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  aNTar makan kuRuvazuti pATiyatu.

  347
  uNpOn tAn n'aRug kaLLin iTac cila
  n'A iTaip pal tEr kOlac civan'ta
  oLiRu oL vATak kuzain'ta pain' tumpai,
  eRin'tu ilai muRin'ta katuvAy vElin,
  5
  maNam n'ARu mArpin, maRap pOr akutai,
  kuNTu n'Ir varaippin, kUTal anna
  kuvai irugkUn'tal varu mulai cEppa,
  ...........................................................................................................
  en Avatukol tAnE?.....................................
  10
  viLagkuRu parAraiya Ayinum, vEn'tar
  vinai n'avil yAnai piNippa,
  vEr tuLagkina, n'am UruL maranE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kapilar pATiyatu.

  348
  veNNel arijar taNNumai verIi,
  kaN maTal koNTa tIm tEn iriya,
  kaL arikkum kuyam, ciRu cil
  mIn cIvum pAN cEri,
  5
  vAymozit tazumpan UNUr anna,
  kuvaLai uNkaN ivaLai, tAyE
  InALAyinaL Ayin, AnAtu
  n'izaltoRum n'eTun' tEr n'iRpa, vayintoRum,
  cen' n'utal yAnai piNippa,
  10
  varun'talaman em perun' tuRai maranE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  349
  n'uti vEl koNTu n'utal viyar tuTaiyA,
  kaTiya kURum, vEn'tE; tan'taiyum,
  n'eTiya allatu, paNin'tu moziyalanE;
  iHtu ivar paTivam: Ayin, vai eyiRRu,
  5
  ari matar mazaik kaN, am mA arivai,
  maram paTu ciRu tIp pOla,
  aNagku AyinaL, tAn piRan'ta UrkkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  350
  tUrn'ta kiTagkin, cOrn'ta jAyil,
  citain'ta ijci, katuvAy mUtUr
  yAgku Avatukol tAnE, tAgkAtu?
  paTu mazai urumin iragku muracin
  5
  kaTu mAn vEn'tar kAlai van'tu, em
  n'eTu n'ilai vAyil koTkuvar mAtO;
  porutAtu amaikuvar allar pOr uzan'tu,
  aTu muraN munpin tannaiyar En'tiya
  vaTivEl eHkin civan'ta uNkaN,
  10
  toTi piRaz munkai, iLaiyOL
  aNi n'al Akattu arumpiya cuNagkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturai OlaikkaTaik kaNNam pukun'tArAyattanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:16:08(இந்திய நேரம்)