தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaLLi-kaLLi

 • kaLLi

  225
  talaiyOr n'ugkin tIm cERu micaiya,
  iTaiyOr pazattin paig kani mAn'ta,
  kaTaiyOr viTu vAyp piciroTu cuTu kizagku n'ukara,
  n'ila malar vaiyattu vala muRai vaLaii,
  5
  vEn'tu pITu azitta En'tu vEl tAnaiyoTu,
  'ARRal' enpatan tORRam kEL, ini:
  kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
  muLLuTai viyan kATTatuvE 'n'anRum
  cETcenni n'alagkiLLi kETkuvankol?' ena,
  10
  in icaip paRaiyoTu venRi n'uvala,
  tUkkaNag kurIit tUgku kUTu Eyppa
  oru ciRaik koLIiya tiri vAy valampuri,
  jAlag kAvalar kaTaittalai,
  kAlait tOnRinum n'OkO yAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alagkiLLiyai AlattUr kizAr pATiyatu.

  237
  'n'ITu vAzka?' enRu, yAn n'eTug kaTai kuRuki,
  pATi n'inRa paci n'ATkaNNE,
  'kOTaik kAlattuk kozu n'izal Aki,
  poyttal aRiyA uravOn cevimutal
  5
  vittiya panuval viLain'tanRu n'anRu' ena
  n'acci irun'ta n'acai pazutAka,
  aTTa kuzici azal payan'tAagku,
  'aLiyartAmE Arka' ennA
  aRan il kURRam tiRan inRu tuNiya,
  10
  Uzin uruppa erukkiya makaLir
  vAzaip pUvin vaLai muRi citaRa,
  mutu vAy okkal paricilar iragka,
  kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
  veL vEl viTalai cenRu mAyn'tananE:
  15
  Agku atu n'Oy inRAka; Ogku varaip
  puli pArttu oRRiya kaLiRRu irai pizaippin,
  eli pArttu oRRAtAkum; mali tiraik
  kaTal maNTu punalin izumenac cenRu,
  n'aniyuTaip paricil tarukam,
  20
  ezumati, n'ejcE! tuNipu mun'tuRuttE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  veLimAnuzaic cenRArkku, avan tujca, iLa veLimAn ciRitu koTuppa, koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

  240
  ATu n'aTaip puraviyum, kaLiRum, tErum,
  vATA yANar n'ATum Urum,
  pATun'arkku arukA Aay aNTiran
  kOTu En'tu alkul, kuRun' toTi makaLiroTu,
  5
  kAlan ennum kaNNili uyppa,
  mElOr ulakam eytinan enAa,
  potta aRaiyuL pOz vAyk kUkai,
  'cuTTuk kuvi' enac cettOrp payirum
  kaLLi am paRan'talai oru ciRai alki,
  10
  oL eri n'aippa uTampu mAyn'tatu;
  pullen kaNNar puravalark kANAtu,
  kallen cuRRamoTu kaiyazin'tu, pulavar
  vATiya paciyarAki, piRar
  n'ATu paTu celavinar Ayinar, iniyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  Ayaik kuTTuvan kIranAr pATiyatu.

  245
  yAgkup perituAyinum, n'Oy aLavu enaittE,
  uyir cekukkallA matukaittu anmaiyin?
  kaLLi pOkiya kaLari marugkin
  veLLiTaip pottiya viLai viRaku Imattu,
  5
  oL azal paLLip pAyal cErtti,
  jAgkar mAyn'tanaL, maTan'tai;
  innum vAzval; en itan paNpE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn kOTTampalattut tujciya mAkkOtai tan perugkOppeNTu tujciya kAlaic colliya pATTu.

  260
  vaLarat toTinum, vauvupu tirin'tu,
  viLari uRutarum tIm toTai n'inaiyA,
  taLarum n'ejcam talaii, manaiyOL
  uLarum kUn'tal n'Okki, kaLara
  5
  kaLLi n'Izal kaTavuL vAztti,
  paci paTu marugkulai, kacipu, kaitozAa,
  'kANalenkol?' ena vinavinai varUum
  pANa! kENmati, yANaratu n'ilaiyE:
  puravut toTuttu uNkuvaiAyinum, iravu ezun'tu
  10
  evvam koLkuvaiAyinum, iraNTum,
  kaiyuL pOlum; kaTitu aNmaiyavE
  mun Urp pUcalin tOnRi, tan Ur
  n'eTu n'irai tazIiya mILiyALar
  viTu kaNai n'Ittam tuTi puNai Aka,
  15
  venRi tan'tu, konRu kOL viTuttu,
  vaiyakam pulampa vaLaiiya pAmpin
  vai eyiRRu uyn'ta matiyin, maRavar
  kaiyakattu uyn'ta kanRuTaip pal An
  n'iraiyoTu van'ta uraiyan Aki,
  20
  uri kaLai aravam mAna, tAnE
  aritu cel ulakil cenRanan; uTampE,
  kAnac ciRRiyARRu arug karaik kAl uRRu,
  kampamoTu tuLagkiya ilakkam pOla,
  ampoTu tuLagki ANTu ozin'tanRE;
  25
  uyar icai veRuppat tOnRiya peyarE,
  maTamcAl majjai aNi mayir cUTTi,
  iTam piRar koLLAc ciRu vazi,
  paTam cey pan'tark kal micaiyatuvE.
  tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai; pANpATTum Am.
  ......................vaTamOtag kizAr pATiyatu.

  322
  uzutu Ur kALai Uz kOTu anna
  kavai muL kaLLip pori araip porun'ti,
  putu varaku arikAl karuppai pArkkum
  pun talaic ciRAar vil eTuttu Arppin,
  5
  perug kaN kuRu muyal karug kalan uTaiya
  manRil pAyum van pulattatuvE
  karumpin en'tiram cilaippin, ayalatu.
  iruj cuval vALai piRazum AgkaN,
  taN paNai ALum vEn'tarkkuk
  10
  kaN paTai IyA vElOn UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AvUr kizAr pATiyatu.

  356
  kaLari paran'tu, kaLLi pOki,
  pakalum kUum kUkaiyoTu, piRazpal,
  Ima viLakkin, pEey makaLiroTu
  ajcu van'tanRu, im majcu paTu mutukATu;
  5
  n'ejcu amar kAtalar azuta kaNNIr
  enpu paTu cuTalai veN n'IRu avippa,
  ellAr puRanum tAn kaNTu, ulakattu
  manpataikku ellAm tAnAy,
  tan puRam kANpOrk kANpu aRiyAtE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  tAyag kaNNanAr pATiyatu.

  360
  peritu ArAc ciRu cinattar,
  cila collAn pala kELviyar,
  n'uN uNarvinAn perug koTaiyar,
  kaluz n'anaiyAn taN tERalar,
  5
  kani kuyyAn kozun' tuvaiyar,
  tAz uvan'tu tazUu moziyar,
  payan uRuppap palarkku ARRi,
  Emam Aka in' n'ilam ANTOr
  cilarE; peruma! kEL, ini: n'ALum,
  10
  palarE, takaiyaHtu aRiyAtOrE;
  annOr celvamum manni n'illAtu;
  innum aRRu, atan paNpE; atanAl,
  n'iccamum ozukkam muTTilai; paricil
  n'accuvar kaiyin n'irappal Ompumati; accu varap
  15
  pARu iRai koNTa paRan'talai, mA kata
  kaLLi pOkiya kaLari marugkin,
  veLLil n'iRutta pinRai, kaLLoTu
  pullakattu iTTa cil aviz valci,
  pulaiyan Eva, pul mEl amarn'tu uNTu,
  20
  azal vAyp pukka pinnum,
  palar vAyttu irAar, paruttu uNTOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  tan'tumARanaic cagkavaruNar ennum n'Akariyar pATiyatu.

  363
  irug kaTal uTutta ip perug kaN mA n'ilam
  uTaiyilai n'aTuvaNatu iTai piRarkku inRi,
  tAmE ANTa Emam kAvalar
  iTu tirai maNalinum palarE; cuTu piNak
  5
  kATu pati Akap pOki, tamtam
  n'ATu piRar koLac cenRu mAyn'tanarE;
  atanAl, n'Iyum kENmati attai! vIyAtu
  uTampoTu n'inRa uyirum illai;
  maTagkal uNmai mAyamO anRE;
  10
  kaLLi vEyn'ta muLLiam puRagkATTu,
  veLLil pOkiya viyaluL AgkaN,
  uppu ilAa avip puzukkal
  kaikkoNTu, piRakku n'OkkAtu,
  izi piRappinOn Iyap peRRu,
  15
  n'ilam kalanAka, ilagku pali micaiyum
  innA vaikal vArAmunnE,
  cey n'I munniya vinaiyE,
  mun'n'Ir varaippakam muzutu uTan tuRan'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...................... aiyAtic ciRuveNTEraiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:20:29(இந்திய நேரம்)