தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MUtil Mullai-mUtil Mullai

 • mUtil mullai

  279
  keTuka cin'tai; kaTitu ivaL tuNivE;
  mUtil makaLir Atal takumE:
  mEln'AL uRRa ceruviRku ivaL tannai,
  yAnai eRin'tu, kaLattu ozin'tananE;
  5
  n'erun'al uRRa ceruviRku ivaL kozun'an,
  peru n'irai vilagki, ANTup paTTananE;
  inRum, cerup paRai kETTu, viruppuRRu, mayagki,
  vEl kaik koTuttu, veLitu virittu uTIi,
  pARu mayirk kuTumi eNNey n'Ivi,
  10
  oru makan allatu illOL,
  'cerumukam n'Okkic celka' ena viTumE!
  tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
  okkUr mAcAttiyAr pATiyatu.

  288
  maN koLa varin'ta vain' n'uti maruppin
  aNNal n'al ERu iraNTu uTan maTuttu,
  venRatan paccai cIvAtu pOrtta
  tiN piNi muracam iTaip pulattu iragka,
  5
  Ar amar mayagkiya jATpin, teRuvara,
  n'eTu vEl pAyn'ta n'ANuTai n'ejcattu,
  arukukai ...................................... manRa
  kurutiyoTu tuyalvaru mArpin
  muyakkiTai IyAtu moyttana, parun'tE.
  tiNai tumpai; tuRai mUtil mullai.
  kazAttalaiyAr pATiyatu.

  306
  kaLiRu porak kalagku, kazal muL vEli,
  aritu uN kUval, am kuTic cIRUr
  oli men kUn'tal oL n'utal arivai
  n'aTukal kai tozutu paravum, oTiyAtu;
  5
  virun'tu etir peRukatil yAnE; ennaiyum
  o ... ... ... ... ... ... ...vEn'tanoTu
  n'ATutaru vizup pakai eytuka enavE.
  tiNai atu; tuRai mUtil mullai.
  aLLUr n'anmullaiyAr pATiyatu.

  308
  pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin,
  min n'Er paccai, mijiRRuk kural cIRiyAz
  n'anmai n'iRain'ta n'aya varu pANa!
  cIRUr mannan ciRiyilai eHkam
  5
  vEn'tu Ur yAnai En'tu mukattatuvE;
  vEn'tu uTanRu eRin'ta vElE, ennai
  cAn'tu Ar akalam uLam kazin'tanRE;
  uLam kazi cuTarp paTai En'ti, n'am peruviRal
  Occinan turan'ta kAlai, maRRavan
  10
  pun talai maTap piTi n'ANa,
  kujcaram ellAm puRakkoTuttanavE.
  tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
  kOvUr kizAr pATiyatu.

  312
  InRu puRan'tarutal en talaik kaTanE;
  cAnROn Akkutal tan'taikkuk kaTanE;
  vEl vaTittuk koTuttal kollaRkuk kaTanE;
  n'annaTai n'alkal vEn'taRkuk kaTanE,
  5
  oLiRu vAL aruj camam murukki,
  kaLiRu eRin'tu peyartal kALaikkuk kaTanE.
  tiNai vAkai; tuRai mUtilmullai.
  ponmuTiyAr pATiyatu.

  326
  Ur mutu vElip pAr n'aTai verukin
  iruL pakai verIiya n'Aku iLam pETai
  uyir n'aTukkuRRup pulA viTTu araRRa,
  ciRaiyum ceRRaiyum puTaiyun'aL ezun'ta
  5
  paruttip peNTin ciRu tI viLakkattu,
  kavirp pU n'eRRic cEvalin taNiyum
  aru miLai irukkaiyatuvE manaiviyum,
  vETTac ciRAar cEN pulam paTarAtu,
  paTappaik koNTa kuRun' tAL uTumpin
  10
  vizukku n'iNam peyta tayirk kaN vitavai,
  yANar n'allavai pANaroTu, orAgku
  varu virun'tu ayarum viruppinaL; kizavanum,
  aruj camam tataiyat tAkki, peruj camattu
  aNNal yAnai aNin'ta
  15
  pon cey OTaip perum paricilanE.
  tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
  tagkAl poRkollanAr pATiyatu.

  327
  erutu kAl uRAatu, iLaijar konRa
  cil viLai varakin pullen kuppai,
  toTutta kaTavarkkuk koTutta miccil
  pacitta pANar uNTu, kaTai tappalin,
  5
  okkal oRkam coliya, tan Urc
  ciRu pullALar mukattu avai kURi,
  varaku kaTan irakkum n'eTun' takai
  aracu varin tAgkum vallALannE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ..............................................................

  328
  ..........Tai mutal puRavu cErn'tirun'ta
  pun pulac cIRUr, n'el viLaiyAtE;
  varakum tinaiyum uLLavai ellAm
  iraval mAkkaLukku Iyat tolain'tana;
  5
  ................. Tu amain'tananE;
  annan Ayinum, pANa! n'anRum
  veLLattiTum pAluL uRai toTa....
  kaLavup puLi anna viLai....
  ..............vATu Un kozug kuRai
  10
  koy kural ariciyoTu n'ey peytu aTTu,
  tuTuppoTu civaNiya kaLik koL veN cORu
  uNTu, initu irun'ta pin
  ... ... ... ... .... ... tarukuvan mAtO
  tALi mutal n'ITiya ciRu n'aRu mujjai
  15
  muyal van'tu kaRikkum munRil,
  cIRUr mannanaip pATinai celinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pagku ............................. pATiyatu.

  329
  il aTu kaLLin cil kuTic cIRUrp
  puTai n'aTu kallin n'AT pali UTTi,
  n'al n'IrATTi, n'eyn' n'aRaik koLIiya,
  magkul mAp pukai maRukuTan kamazum,
  5
  aru munai irukkaittuAyinum, vari miTaRRu
  aravu uRai puRRattu aRRE n'ALum
  puravalar punkaN n'OkkAtu, iravalarkku
  arukAtu Iyum vaNmai,
  uraicAl, n'eTun'takai Ompum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr pATiyatu.

  330
  vEn'tuTait tAnai munai keTa n'eritara,
  En'tu vAL valattan oruvan Aki,
  tan iRan'tu vArAmai vilakkalin, perug kaTaRku
  Azi anaiyanmAtO enRum
  5
  pATic cenROrkku anRiyum, vArip
  puraviRku ARRAc cIRUrt
  tonmai cuTTiya vaNmaiyOnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturaik kaNakkAyanAr pATiyatu.

  331
  kal aRuttu iyaRRiya val uvark kUval,
  vil Er vAzkkai, cIRUr matavali
  n'ani n'alkUrn'tanan Ayinum, pani mika,
  pullen mAlaic ciRu tI jeliyum
  5
  kallA iTaiyan pOla, kuRippin
  illatu paTaikkavum vallan; uLLatu
  tavac ciRitu Ayinum mikap palar ennAL,
  n'IL n'eTum pan'tar UN muRai UTTum
  il poli makaTUup pOla, ciR cila
  10
  varicaiyin aLikkavum vallan; uritinin
  kAval mannar kaTaimukattu ukukkum
  pOku pali veN cORu pOlat
  tUvavum vallan, avan tUvugkAlE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  uRaiyUr mutu kUttanAr pATiyatu.

  332
  piRar vEl pOlAtAki, iv Ur
  maRavan vElO perun' takai uTaittE;
  irum puRam n'IRum ATi, kalan'tu iTaik
  kurampaik kUraik kiTakkinum kiTakkum;
  5
  magkala makaLiroTu mAlai cUTTi,
  in kural irum pai yAzoTu tatumpa,
  teN n'Irp paTuvinum teruvinum tirin'tu,
  maN muzutu azugkac cellinum cellum; Agku,
  irug kaTal tAnai vEn'tar
  10
  perug kaLiRRu mukattinum celavu AnAtE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  viriyUr n'akkanAr pATiyatu.

  333
  n'IruL paTTa mArip pEr uRai
  mokkuL anna pokuTTu vizik kaNNa,
  karum piTart talaiya, peruj cevik kuRu muyal
  uL Urk kuRum putal tuLLuvana ukaLum
  5
  toLLai manRattu AgkaN paTarin,
  'uNka' ena uNarA uyaviRRu Ayinum,
  tagkinir cenmO, pulavir! n'anRum;
  cenRataR koNTu, manaiyOL virumpi,
  varakum tinaiyum uLLavai ellAm
  10
  iraval mAkkaL uNakkoLat tIrn'tena,
  kuRittu mARu etirppai peRAamaiyin,
  kural uNagku vitait tinai ural vAyp peytu,
  ciRitu puRappaTTanRO ilaLE; tan Ur
  vETTak kuTitoRum kUTTu
  15
  .............................................. uTumpu cey
  pANi n'eTun' tEr vallarOTu UrA,
  vampu aNi yAnai vEn'tu talaivarinum,
  uNpatu mannum atuvE;
  paricil mannum, kurucil koNTatuvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  .................................................................

  334
  kAmaru pazanak kaNpin anna
  tU mayirk kuRun' tAL n'eTuj cevik kuRu muyal,
  pun talaic ciRAar manRattu Arppin,
  paTappu oTugkummE ........... pinpu
  5
  ..................... n UrE manaiyOL
  pANar Arttavum, paricilar Ompavum,
  UN oli aravamoTu kaitUvALE;
  uyar maruppu yAnaip pukar mukattu aNin'ta
  polam .............................. p
  10
  paricil paricilarkku Iya,
  uravu vEl kALaiyum kai tUvAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturait tamizak kUttanAr pATiyatu.

  335
  aTal arun' tuppin....................
  ...................kurun'tE mullai enRu
  in' n'Anku allatu pUvum illai;
  karug kAl varakE, irug katirt tinaiyE,
  5
  ciRu koTik koLLE, poRi kiLar avaraiyoTu,
  in' n'Anku allatu uNAvum illai;
  tuTiyan, pANan, paRaiyan, kaTampan, enRu
  in' n'Anku allatu kuTiyum illai;
  onnAt tevvar mun n'inRu vilagki,
  10
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu eRin'tu vIzn'tena,
  kallE paravin allatu,
  n'el ukuttup paravum kaTavuLum ilavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mAgkuTi kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:15:31(இந்திய நேரம்)