பாரதியார் கவிதைகள்
பாமாலை பக்திப் பாடல்கள்
  தோத்திரப் பாடல்கள்
  வேதாந்தப் பாடல்கள்
தேசிய கீதங்கள்
  பாரத நாடு
  தமிழ் நாடு
  சுதந்திரப் பள்ளு
  தேசிய இயக்கப் பாடல்கள்
  தேசியத் தலைவர்கள்
  பிற நாடுகள்
பல்சுவை : தன்வரலாறும் பிற பாடல்களும்
  வாழ்த்துப் பாக்கள்
காவியங்கள் : கற்பனையும் கதையும்
  குயில்
  கண்ணன் பாட்டு
  பாஞ்சாலி சபதம்
தனிப் பாடல்கள் : பொதுமைப் பாடல்கள்
  பல்வகைப் பாடல்கள்
  பாட்டு (1)
  சமூகம்
  வசன கவிதை
பிற்சேர்க்கை : பல புதிய பாடல்கள்